Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności
I. Wstęp.
1. AMM Solutions Maciej Rutczyński prowadzący sklep internetowy crueltyfree.com.pl dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem, zabraniem lub przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przez podmioty nieupoważnione oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez AMM Solutions Maciej Rutczyński z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez AMM Solutions Maciej Rutczyński.
II. Podstawowe pojęcia.
1. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2. przetwarzaniu danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez AMM Solutions Maciej Rutczyński
5. Klient – podmiot, na rzecz którego AMM Solutions Maciej Rutczyński dokonuje sprzedaży produktu.
III. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AMM Solutions Maciej Rutczyński z siedzibą w Woli Kopcowej, ulica Letniskowa 15e, 26-001, NIP: 657 26 47 504, REGON: 386957635 (dalej jako: “CRUELTYFREE“).
IV. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.
1. CRUELTYFREE, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.
2. CRUELTYFREE uzyskuje dane osobowe Użytkowników: bezpośrednio od swoich Klientów
V. Sposób przetwarzania danych osobowych.
1. CRUELTYFREE zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów RODO, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
2. CRUELTYFREE oświadcza, że:
• przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
• zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
• przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
3. Dane osobowe gromadzone przez CRUELTYFREE mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
• sprzedaż produktów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez CRUELTYFREE;
• spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
• na potrzeby działań promocyjnych i handlowych CRUELTYFREE.
4. CRUELTYFREE zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
5. Dostęp do danych osobowych posiadają pracownicy CRUELTYFREE oraz osoby świadczące usługi na rzecz CRUELTYFREE oraz na rzecz Klientów w ramach realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez CRUELTYFREE.
6. Osoby upoważnione przez CRUELTYFREE do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.
1. CRUELTYFREE nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
VII. Prawa Użytkowników.
1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez CRUELTYFREE danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez CRUELTYFREE odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, CRUELTYFREE nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: listownie: AMM Solutions Maciej Rutczyński z siedzibą w Woli Kopcowej, Letniskowa 15e, 26-001 Wola Kopcowa lub na e-mail: kontakt@crueltyfree.com.pl.
VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

CRUELTYFREE może używać plików cookies, kiedy Klient korzysta z usług serwisu internetowego crueltyfree.com.pl. Pliki cookies są kojarzone z przeglądarką danego komputera a użytkownik jest anonimowy. Są to informacje zapisywane przez serwer CRUELTYFREE na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer CRUELTYFREE przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron CRUELTYFREE. CRUELTYFREE może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
IX. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres wykonania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.
2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.
3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.
4. CRUELTYFREE zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
5. CRUELTYFREE ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
6. CRUELTYFREE nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.
X. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.
CRUELTYFREE zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
16.10.2020

Back to Top
Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Pomyślnie dodano produkt do koszyka
Informacja o cookies

Korzystamy z cookies w celu polepszenia Twoich działań na naszej stronie. Poprzez korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas cookies.